Prosperity Partner - Searching & Matching

Werkwijze en investering voor cliënt / zoekende

De investering is in lijn met de moeite en exclusieve wijze waarop zaken worden gedaan. De kosten om de juiste persoon te matchen zijn vergelijkbaar met wat men uitgeeft voor een luxe vakantie of wat men bij zakelijke headhunting voor topfuncties betaalt.

Wat is het u tenslotte waard om uw levenspartner/maatje te vinden? Aan u uiteraard de keus.

 

Korte omschrijving van onze werkwijze:

 • Diverse intakegesprekken met de cliënt/zoekende (desgewenst kan er een gesprek worden aangaan met de kinderen en/of andere belangrijke personen in het leven van de cliënt);
 • Definitieve profielschets/zoekprofiel en werving via de externe media (indien gewenst) met een potentieel bereik van >700.000 lezers;
 • Eerste reacties kandidaten;
 • Longlist;
 • Optionele video/visuele presentatie van de kandidaten van twee minuten ter introductie;
 • Shortlist gesprekken waar we anoniem en discreet iets over de cliënt vertellen;
 • Final shortlist;
 • Privébezoek bij +/- 3 mogelijke toekomstige partners;
 • Indien gewenst, juridische en antecedenten screening en een persoonlijkheidstest van de maximaal 3 overgebleven kandidaten;
 • Presentatie kandidaten aan de cliënt;
 • Persoonlijke kennismaking kandidaten met de cliënt;
 • Feedback;
 • Vervolgafspraken;
 • Nazorg op korte en lange termijn d.m.v. nazorg gesprekken met de cliënt en de door hem/haar gekozen kandidaat.

Er is een vorm van “garantie” bij het mislukken van de match binnen een half jaar na de match. Uiteraard is er geen “garantie” als achteraf blijkt dat de cliënt essentiële (privé) zaken heeft verzwegen.

Follow up gedurende de eerste twee maanden van de relatie:

Prosperity Partner helpt/begeleidt de nieuwe partner en de cliënt gedurende deze periode. Een aantal weken na de kennismakingen zal Prosperity Partner de betrokken partijen contacteren om de voortgang op een vertrouwelijke wijze te bespreken. Na zes tot twaalf maanden zal de door Prosperity Partner geplaatste partner en de cliënt opnieuw worden benaderd voor een gesprek om haar of zijn ervaringen te evalueren.

Bij starten opdracht:

Om de match van uw leven te vinden mag u ultieme kwaliteit verwachten en dat vergt uiteraard ook de nodige investering, in zowel tijd, energie als geld. Een tailormade aanpak betekent ook een tailormade honorarium in de context van wat het u waard is om de liefde/partner van uw leven te vinden.

Prosperity Partner zal een basishonorarium van € 5.950 (exclusief 21% btw) factureren. De factuur voor deze eerste termijn wordt verzonden bij aanvang van de searchprocedure. Dit basishonorarium is volledig non-refundable. De kosten van de eventuele inzet van externe media dagbladen e.d. bedragen naar schatting tussen de € 2.500,- en € 13.000,-. Deze kosten dienen vooraf aan de plaatsing te worden voldaan. De eventuele kosten voor een antecedenten- en verdere recherche onderzoeken/screening, persoonlijkheidstest, reistijd (ad € 95,- excl. btw per uur) en de reiskosten (ad € 0,50 per kilometer) worden uiteraard separaat in rekening gebracht. Deze kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de cliënt en dienen binnen 8 dagen na facturering altijd te worden betaald. Ook al deze kosten zijn volledig non-refundable.

De tweede factuur van € 6.950 (exclusief 21% btw) wordt verstuurd bij de presentatie van een ‘shortlist’ van maximaal drie volledig geselecteerde mogelijke partners.

Daarnaast is er ook nog sprake van een succeshonorarium.

 

Aan de kandidaten worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Bij een succesvolle opdracht:

Het succeshonorarium is afhankelijk van uw vermogen/inkomen met een minimum van € 3.000 (exclusief 21% btw) en dit zal gefactureerd worden, wanneer de cliënt één van de ongeveer drie voorgeselecteerde partners heeft gekozen voor het aangaan van een serieuze relatie en dus de match gemaakt is. In de regel is dat ongeveer drie maanden na de presentatie van de drie geselecteerde kandidaten.

 

Onkostenvergoeding:

Alle kosten gemaakt door partners of medewerkers van Prosperity Partner binnen en buiten Nederland die direct gerelateerd zijn aan het uitvoeren van de opdracht, worden aan cliënt in rekening gebracht. Prosperity Partner zal buitenproportionele reis- en verblijfkosten alleen maken met de toestemming van de cliënt.

 

 

KWALITEITSASPECTEN:

Tijdsduur:

De looptijd van de searchprocedures is niet gelimiteerd. Hoewel het merendeel van de opdrachten binnen een periode van 5-6 maanden wordt vervuld, zal Prosperity Partner actief aan de opdracht blijven werken totdat de search is vervuld. Na ongeveer 1 jaar zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden of het nog zinvol is om samen door te gaan. Dit zal nimmer leiden tot de terugbetaling van de basisfee en van de werkelijk gemaakte advertentie- en/of andere kosten.

 

Privacy verklaring

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een geschikte partner door Prosperity Partner wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van de cliënt en de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. Alle e-mail, correspondentie en facturen worden aangeduid als “persoonlijk en vertrouwelijk”. Prosperity Partner streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met onze partners en opdrachtgevers op basis van wederzijds vertrouwen en vertrouwelijkheid. De Prosperity Partners zijn onderling uiteraard wel op de hoogte van alle informatie.

Wij werken niet met een openbare, voor anderen toegankelijke, databank.

Al uw gegevens blijven te allen tijde anoniem voor derden, in eerste instantie ook voor de cliënt/kandidaat. Pas na toestemming van u, worden uw gegevens kenbaar gemaakt aan de cliënt/kandidaat. Tijdens de looptijd van de opdracht zal Prosperity Partner de cliënt/kandidaat dus in eerste instantie anonieme informatie verschaffen over specifieke partners en/of omstandigheden. Prosperity Partner gaat ervan uit dat er discreet met deze informatie wordt omgegaan en dat deze informatie alleen wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan Prosperity Partner is verstrekt en deze informatie dient meteen door de cliënt/kandidaat vernietigd te worden, mocht dit niet tot een match heeft geleid.

Prosperity Partner heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen aan elkaar voor te stellen/te introduceren. In het stadium voordat de partner aan de cliënt wordt voorgesteld, zoals bijvoorbeeld bij het maandelijkse statusrapport, zullen de kandidaten dan ook uitsluitend met initialen worden vermeld. Prosperity Partner verzoekt iedereen nadrukkelijk om de informatie over de cliënt, zoals vermeld in het functieprofiel, als vertrouwelijk te beschouwen en met uiterste discretie te behandelen.

Mocht uw reactie op een zoekopdracht niet leiden tot een match, dan worden al uw gegevens in de besloten databank bewaard. U kunt uiteraard, op ieder door u gewenst moment, een email sturen naar info@prosperitypartner.nl, om u definitief te laten uitschrijven. Al uw gegevens zullen dan verwijderd worden.

Als wij van mening zijn dat uw gegevens zouden kunnen matchen met een nieuwe zoekopdracht, dan nemen wij vooraf contact met u op of u ook aan deze searchopdracht zou willen deelnemen. Uw gegevens worden uitsluitend na toestemming van u verder gebruikt of kenbaar gemaakt aan de cliënt.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Prosperity Partner zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden.

 

Cookies

Bij gebruik van onze website kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

 

Beveiliging gegevens

Prosperity Partner respecteert de privacy van haar cliënten en kandidaten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Prosperity Partner. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Prosperity Partner wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Prosperity Partner dient verder naar redelijkheid haar systemen beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Prosperity Partner is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Prosperity Partner.

 

Wijziging van deze Privacy verklaring

Prosperity Partner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy verklaring op de hoogte bent. 

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-7-2013.